dr Karol Kulig
Właściciel Kancelarii, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Specjalista w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. 

Od ponad 8 lat zajmuje się prawem pracy, a przez przeszło pięć lat praktykował w jednej z najbardziej renomowanych w Polsce kancelarii zajmującej się tą tematyką. Uczestnik wielu projektów na styku prawa i biznesu. 

Obsługuje podmioty gospodarcze w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych, łącząc twarde doradztwo prawne z miękkim HR-em. Opracowuje i opiniuje wewnątrzzakładowe regulaminy (pracy, wynagradzania, zfśs) oraz porozumienia i układy zbiorowe. Przeprowadza kompleksowe audyty prawno-pracownicze. Uczestniczy w pracach komisji antymobbingowych i socjalnych. Konstruuje umowy prawa pracy, w tym kontrakty managerskie, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy lojalnościowe. Wspiera jako ekspert zarówno pracodawców jak i organizacje związkowe w negocjacjach nad treścią regulaminów i porozumień. Pomaga w zarządzaniu sporami oraz negocjacjami z pracownikami.   

Zapewnia kompleksową obsługę prawną w obszarach związanych z ochroną danych osobowych i wdrożeniem RODO w organizacji, w tym przejmuje funkcje inspektora ochrony danych (IOD). Weryfikuje funkcjonujące procedury i polityki pod kątem RODO. Koordynuje procesy związane z wdrażaniem zmian i wykonuje audyty kontrolne. 

Doświadczony i ceniony szkoleniowiec. Przeprowadził dziesiątki szkoleń dla kadry zarządzającej, dyrektorów oraz pracowników działów personalnych. 

Wykładowca na studiach podyplomowych UEK w Krakowie. Prowadzi zajęcia z prawa pracy oraz pełni funkcję egzaminatora w ramach aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. 

Członek Kolegium Redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma Krajowej Izby Radców Prawnych - "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe". 

Zobacz wywiad: Sądecki pasjonat paragrafów i prawa pracy z prestiżową nagrodą dla młodych prawników >>>


Rekomendacje

Nominowany w Konkursie Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2018


Książki

1. Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, Warszawa 2017

Komentarze

1. Komentarz do art. 65 Konstytucji RP (współautor) [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016

Artykuły
 1.  Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, Monitor Prawa Pracy 12/2013
 2. Aksjologia "zakazu pracy" w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 6/2014
 3. Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, Nr 2.
 4. Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej - PiZS 2015, Nr 8
 5. Aksjologiczne podłoże pracowniczego prawa do odpoczynku dobowego [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2015
 6. Umowy terminowe - zmierzch czy rozwój? Monitor Prawniczy 1/2016
 7. Członek najbliższej rodziny jako osoba nabywająca uprawnienia związane z rodzicielstwem, MPrP 3/2016
 8. Urlop rodzicielski - analiza problemowa, PiZS 3/2016
 9. Administracyjny charakter orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy a prawa i obowiązki stron stosunku pracy, MPrP 6/16
 10. Zdarzenia prawne warunkujące prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego - MPrP 8/2016
 11. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu porządkowym (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017
 12. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bezpłatnego - MPrP 2/2017
 13. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.1, PiZS 4/2017
 14. Pozbawienie mocy obowiązującej regulaminu wynagradzania - c.2, PiZS 5/2017
 15. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wolność pracy, (w:) M. Mędrala (red)., Aktualne problemy zatrudnienia w oparciu o terminowe umowy o pracę, Warszawa 2017
 16. Porozumienie o „zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy” a essentialia negotii stosunku pracy, PiZS 10/2017