Prawo antydyskryminacyjne

Nierówności i kontrasty budują mury. 

Prawo pracy jest zasadniczym źródłem przepisów antydyskryminacyjnych. Zakaz dyskryminacji, obok zasady równego traktowania w zatrudnieniu, stanowią fundament biznesu odpowiedzialnego społecznie. 

Przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym, takim jak zachowania noszące znamiona mobbingu, molestowania czy molestowania seksualnego, jest obowiązkiem pracodawców. Zaniechania na tym polu mogą rodzić co najmniej odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Każda forma dyskryminacji lub nierównego traktowania może stanowić naruszenie dóbr osobistych, gdzie osoba poszkodowana prócz odszkodowania może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.  

Ryzyko ponoszenia odpowiedzialność za nierówne traktowanie lub dyskryminację nie jest jednak tym, czym powinien kierować się biznes zarządzany w sposób nowoczesny. 


Wsparcie doradcze i usługi prawnicze świadczone w ramach prawa antydyskryminacyjnego mają na celu szerzenie idei biznesu społecznie odpowiedzialnego, którego podstawą powinno być równe traktowanie kobiet i mężczyzn, a także bez względu na posiadane cechy lub dokonywane wybory.

Propagowanie wiedzy na ten temat w środowiskach pracy, umiejętne zarządzanie personelem, właściwe i rzetelne reagowanie na wszelkie sygnały dotyczące nieprawidłowości w zakładzie pracy oraz podejmowanie aktywnych działań, mających na celu wykluczenie ryzyka zachowań nieakceptowalnych stają się coraz bardziej podstawowym elementem polityki zarządzania przedsiębiorstwem.

Ryzyko odszkodowawcze w przypadku braku reakcji na działania dyskryminacyjne jest ograniczone. Straty wizerunkowe, jakie mogą dotknąć przedsiębiorcę, są niemożliwe do przewidzenia. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców o zasięgu międzynarodowym, którego koszty związane z naruszeniem reputacji odpowiedzialnego partnera biznesowego mogą być ogromne.    

Propagując biznes społeczny odpowiedzialnie, zapewniamy wsparcie we wdrożeniu kompleksowych rozwiązać mających na celu rozwijanie świadomości pracowników i osób zarządzających na temat ich obowiązków w zakresie propagowania równości, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym zjawiskom niepożądanym a także pomagamy zarządzać polityką personalną, reagując na zgłoszenia niewłaściwych zachowań. 

Pomagamy Klientom, aby prawo antydyskryminacyjne i reguły odpowiedzialnego biznesu stały się wizytówką firmy i elementem wyznaczającym najwyższe standardy fair play na rynku. 1.     Polityki antydyskryminacyjne 

Opracowujemy i wdrażamy wewnątrzorganizacyjne regulacje dotyczące zachowań niepożądanych w zakładzie pracy, w tym procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, metody zgłaszania niewłaściwych zachowań czy ochrony pokrzywdzonych.


2.     Komisje antymobbingowe 

Sporządzamy regulaminy Komisji antymobbingowych, procedury zgłaszania i reagowania na naruszenia z zachowaniem najwyższych standardów poufności i bezpieczeństwa pokrzywdzonych. Obsługujemy prace Komisji lub przejmujemy w całości jej fukcje, aby zapewnić pełną niezależność, transparentność i eksperckość Komisji. Prowadzimy prace Komisji wewnątrz zakładu pracy, jak również zapewniamy pełną niezależność Komisji, wydzielając ją na zewnątrz zakładu pracy i prowadząc jej prace poza siedzibą pracodawcy.


3.     Audyty wewnętrzne

Przeprowadzamy wewnętrzne audyty antydyskryminacyjne i antymobbingowe, analizując bieżące procedury stosowane przez pracodawców, sposób ich funkcjonowania oraz efektywność, a także stopień zaufania pracowników do aktualnych procedur. Monitorujemy funkcjonowanie zasad równego traktowania i antydyskryminacji w zakładach pracy.


4.     Reagowanie na naruszenia 

Świadczymy usługi doradcze i wsparcie eksperckie dotyczące wszelkich zgłoszeń nieprawidłowego zachowania w zakładzie pracy. Wspieramy przy analizowaniu zgłoszeń, weryfikacji, procedurze wyjaśniania nieprawidłowości i właściwej reakcji na naruszenia.


5.     Szkolenia i warsztaty 

Ponieważ najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek, same procedury nie wystarczą, aby prowadzone przedsiębiorstwo można było określić biznesem odpowiedzialnym społecznie. 

Aby zapewnić efektywność rozwiązań prawnych, przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z udziałem ekspertów prawa pracy i psychologii dla kadry zarządzającej, menagerów, team leaderów, przełożonych oraz pracowników. 


6.     Doradztwo

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa, konsultacji i wsparcia eksperckiego we wszelkich sprawach dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi i nierównemu traktowaniu w miejscu pracy. 


7.     Wsparcie dla pokrzywdzonych 

Świadczymy pomoc prawną dla ofiar nieprawidłowych zachowań mających miejsce w pracy. Doradzamy w sprawach podjęcia kroków formalnych, reprezentujemy w kontaktach z pracodawcami, występujemy przeciwko naruszycielom oraz zapewniamy obsługę procesową w sprawach naruszenia dóbr osobistych.