Prawo pracy
Prawo pracy jest tym, na czym znamy się najlepiej. Wspieramy w bieżącej pracy pracodawców, kadrę zarządzającą i pracowników działów personalnych. Doradzamy w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych i kwestii spornych, z jakimi na co dzień spotykają się pracodawcy. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do oczekiwań Klienta.

1. Kompleksowe audyty

Przeprowadzamy całościowe audyty obszarów działalności pracodawcy, mające na celu weryfikację zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Doradzamy w kwestiach problematycznych z perspektywy pracodawców. Weryfikujemy i uzupełniamy aktualną dokumentację. Sporządzamy raporty i szczegółowe projekty wdrożenia zaleceń.

2. Opinie prawne

Opiniujemy zagadnienia prawne, z jakimi spotykają się pracodawcy w swojej działalności. Dotyczy to zarówno spraw indywidualnych, jak i zbiorowych, powstających zarówno na tle powszechnie obowiązujących przepisów, jak i przepisów zakładowych. Wskazujemy jak zgodnie z obowiązującym prawem, osiągać założone cele biznesowe. 

3. Prawne aspekty procesu rekrutacji

Pomagamy w kwestiach związanych z przebiegiem zewnętrznych i wewnętrznych procesów  rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z prawem pracy i ochroną danych osobowych. Doradzamy w kwestii doboru optymalnych warunków zatrudnienia, wskazujemy ryzyka prawne dla przyjętych rozwiązań.

4. Umowy o pracę 

Doradzamy przy zawieraniu umów o pracę z pracownikami, w tym z kadrą menadżerską. Sporządzamy aneksy do umów oraz wspieramy w negocjacjach z pracownikami dotyczących warunków pracy. Przygotowujemy całościową dokumentację niezbędną w procesie rozwiązywania umów. Wspieramy w procesie zwolnień, w tym zwolnień grupowych. 

5. Kontrole ZUS i PIP

Zapewniamy wsparcie w trakcie kontroli PIP i ZUS. Przygotowujemy korespondencję z organami kontrolnymi i opracowujemy zastrzeżenia do protokołów. W kwestiach spornych sporządzamy odwołania od decyzji. 

6. Regulaminy zakładowe 

Opracowujemy projekty zakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, systemy premiowe). Zapewniamy pomoc merytoryczną wyspecjalizowanych doradców przy wartościowaniu stanowisk i tworzeniu modeli wynagradzania. Redagujemy regulacje systemów premiowania i doradzamy w wyborze takich rozwiązań, które będą stymulowały wzrost zakładanych wskaźników. 

7. Kontrakty menadżerskie i zakaz konkurencji  

Opracowujemy projekty kontraktów menadżerskich, w tym umów dotyczących zakazu konkurencji. Doradzamy przy zatrudnianiu menadżerów, wspieramy w negocjacjach oraz pomagamy w rozwiązywaniu umów.  

8. Czas pracy 

Wiedzę z zakresu regulacji czasu pracy oraz systemów czasu pracy przekuwamy na wsparcie przy planowaniu oraz rozliczaniu czasu pracy pracowników. Opiniujemy harmonogramy czasu pracy i weryfikując ich zgodność z prawem.

9. Komisje antymobbingowe

Zapewniamy prawne wsparcie w pracach komisji antymobbingowych. Opracowujemy niezbędną dokumentację. Przygotowujemy kodeksy etyki, regulaminy postępowania. Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników. 

10. Współpraca i negocjacje ze związkami zawodowymi

Wspieramy we współpracy oraz negocjacjach z przedstawicielami pracowników, zarówno w procesie tworzenia prawa (regulaminów, porozumień, układów zbiorowych) jak i rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

11. Fundusz socjalny 

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przy administrowaniu środkami funduszu socjalnego. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy zakładowego funduszu socjalnego. Wspieramy w pracach komisje socjalne. Reprezentujemy pracodawców w sporach z ZUS.

12. Prawa autorskie 

Oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych. Projektujemy umowy licencyjne i umowy przeniesienia praw autorskich. 

13. Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę 

Zapewniamy doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia, wszelkich form zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz delegowania pracowników do pracy za granicą.

14. Obsługa procesowa   

Reprezentujemy przedsiębiorstwa w trakcie postępowań sądowych, zarówno przeciwko pracownikom, kontrahentom, jak i w sprawach przeciwko ZUS.