Prawo pracy

Prawo pracy jest tym, na czym znamy się najlepiej. Wspieramy w bieżącej pracy pracodawców, kadrę zarządzającą i pracowników działów personalnych. Doradzamy w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych i kwestii spornych, z jakimi na co dzień spotykają się pracodawcy. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do oczekiwań Klienta.1. Opinie prawne

Opiniujemy zagadnienia prawne, z jakimi spotykają się pracodawcy w swojej działalności. Dotyczy to zarówno spraw indywidualnych, jak i zbiorowych, powstających zarówno na tle powszechnie obowiązujących przepisów, jak i przepisów zakładowych. Wskazujemy jak zgodnie z obowiązującym prawem, osiągać założone cele biznesowe.  


2. Prawne aspekty rekrutacji 

Pomagamy w kwestiach związanych z przebiegiem zewnętrznych i wewnętrznych procesów  rekrutacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z prawem pracy i ochroną danych osobowych. Doradzamy w kwestii doboru optymalnych warunków zatrudnienia, wskazujemy ryzyka prawne dla przyjętych rozwiązań. 


3. Umowy o pracę 

Sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę. Doradzamy przy zawieraniu umów i doborze charakteru zatrudnienia do oczekiwanych efektów biznesowych. Sporządzamy aneksy do umów oraz wspieramy w negocjacjach z pracownikami dotyczących warunków pracy. 


4. Kontrakty managerskie

Opracowujemy projekty kontraktów menadżerskich i umów zarządczych zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym (z uwzględnieniem ustaw kominowych). Wspieramy w negocjacjach przy sporządzaniu i zawieraniu umów. Wdrażamy rozwiązana elastyczne zapewniające, zarówno bądź to oczekiwany poziom kontroli menadżera, bądź dający menagerowi swobodę działania, stabilność i bezpieczeństwo. Wspieramy w kompleksowym uregulowaniu zasad wynagradzania z uwzględnieniem warunków rynkowych i doradzamy przy wyborze modelu wynagradzania.  


5. Zakaz konkurencji i NDA

Sporządzamy umowy o zakazie konkurencji i poufności (NDA) na każdym szczeblu organizacyjnym. Podpowiadamy w jaki sposób najkorzystniej uregulować kwestie informacji wrażliwych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Opiniujemy umowy oraz pomagamy w egzekwowaniu ich postanowień. 


6. Rozwiązywanie umów

Doradzamy, szacujemy ryzka oraz przygotowujemy całościową dokumentację niezbędną w procesie rozwiązywania umów o pracę, kontraktów managerskich, zakazów konkurencji.


7. Zwolnienia grupowe 

Zapewniamy wsparcie merytoryczne i negocjacyjne w trakcie zwolnień grupowych. Przygotowujemy całościową procedurę, wraz z uczestnictwem w spotkaniach ze stroną społeczną i pracownikami. Opracowujemy programy dobrowolnych odejść (PDO). Reprezentujemy pracodawców przy wręczaniu pracownikom dokumentów. 


8. Kontrole ZUS i PIP

Zapewniamy wsparcie w trakcie kontroli PIP i ZUS. Przygotowujemy korespondencję z organami kontrolnymi i opracowujemy zastrzeżenia do protokołów. 

Sporządzamy odwołania od decyzji i reprezentujemy pracodawców w sporach z ZUS. 


9. Regulaminy pracy i wynagradzania

Opracowujemy projekty zakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, systemy premiowe). Zapewniamy pomoc merytoryczną wyspecjalizowanych doradców przy wartościowaniu stanowisk i tworzeniu modeli wynagradzania. Redagujemy regulacje systemów premiowania i doradzamy w wyborze takich rozwiązań, które będą stymulowały wzrost zakładanych wskaźników. 


10. Czas pracy 

Wiedzę z zakresu regulacji czasu pracy oraz systemów czasu pracy przekuwamy na wsparcie przy planowaniu oraz rozliczaniu czasu pracy pracowników. Opiniujemy harmonogramy czasu pracy i weryfikując ich zgodność z prawem. 


11. Prawo antydyskryminacyjne 

Miejsca pracy są dzisiaj miejscem stykania się wielu kultur, poglądów i zachowań. Pracodawcy objęci są zakazem podejmowania się działań wprowadzających nierówność. Odpowiadają również za nie przeciwdziałanie wszelkim innym niepożądanym zachowaniom przełożonych i podwładnych. Wpieramy pracodawców we wdrażaniu rozwiązań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych w organizacjach. Opracowujemy kodeksy etyki, regulaminy postępowania, procedury reagowania na nieprawidłowe zachowania. Przeprowadzamy szkolenia uświadamiające problemy związane z nierównym traktowanie, dyskryminacją, molestowaniem i mobbingiem. Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami. Pomagamy osobom, które stały się ofiarami działań dyskryminujących lub naruszających dobra osobiste.  


12. Związki zawodowe i Rada pracowników   

Wspieramy we współpracy oraz negocjacjach z przedstawicielami pracowników, zarówno w procesie tworzenia prawa (regulaminów, porozumień, układów zbiorowych) jak i rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  


13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przy administrowaniu środkami funduszu socjalnego. Przygotowujemy i opiniujemy regulaminy zakładowego funduszu socjalnego. Wspieramy w pracach Komisje Socjalne. Reprezentujemy pracodawców w sporach z ZUS. 


14. Cudzoziemcy i delegowanie za granicę  

Zapewniamy doradztwo dotyczące działalności agencji zatrudnienia, wszelkich form zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz delegowania pracowników do pracy za granicą.  


15. Audyty prawa pracy  

Przeprowadzamy całościowe audyty obszarów działalności pracodawcy, mające na celu weryfikację zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Doradzamy w kwestiach problematycznych z perspektywy pracodawców. Weryfikujemy i uzupełniamy aktualną dokumentację. Sporządzamy raporty i szczegółowe projekty wdrożenia zaleceń.


16. Prawa autorskie w zatrudnieniu 

Oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich, zarówno osobistych jak i majątkowych. Projektujemy umowy licencyjne i umowy przeniesienia praw autorskich.  


17. Prawo sportowe  

Z pasji sportowej doradzamy przy zatrudnianiu sportowców i funkcjonowaniu organizacji i klubów sportowych. Oferujemy pełną obsługę prawną organizacji i imprez sportowych.  


18. Obsługa procesowa   

Reprezentujemy przedsiębiorstwa w trakcie postępowań sądowych, zarówno przeciwko pracownikom, kontrahentom, jak i w sprawach przeciwko organom kontrolnym.